PyGotham

Co-Organizer of New York City’s Annual Python Conference, PyGotham